Klauzula RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego „RODO”, Eco Service Sp. z o.o. informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail, adresu, stanowiska oraz innych danych zawartych w przesłanej korespondencji jest Eco Service Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Atramentowej 5, Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce (dalej jako ADO).

2. ADO umożliwia kontakt za pomocą e-maila: anowak@ecos.com.pl

3. Dane osobowe, o których mowa powyżej mogą być pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana, ponadto mogą być pozyskiwane także z innych powszechnie dostępnych źródeł np.: baz i rejestrów: CEIDG, KRS, stron WWW. Z innych źródeł ADO pozyskuje następujące kategorie danych osobowych (imię, nazwisko, nazwa), dane identyfikacyjne (NIP, REGON) oraz dane kontaktowe (adres, telefon, email).

4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach związanych z:

 • a. prowadzeniem korespondencji e-mailowej lub kontaktu telefonicznego związanego z prowadzoną przez ADO działalnością (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);

 • b. bieżącym kontaktem związanym z realizacją umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem, a ADO (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);

 • c. kontaktem niezwiązanym bezpośrednio i usługami świadczonymi na rzecz Pani/Pan będących nadawcą korespondencji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);

 • d. innymi prawnie uzasadnionymi celami związanymi z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych oraz tworzenie sieci kontaktów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


 • 5. Ponadto Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z przesyłanymi (składanymi), a mającymi formę wiadomości elektronicznej (tj. e-mail) treściami i tak, w zależności od tematyki treści otrzymanej wiadomości, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 • a. zawarcie i realizacja umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 • b. marketingu bezpośredniego lub przesyłania ofert handlowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a),

 • c. dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


 • 6. Przesyłanie informacji dot. marketingu oraz ofert handlowych następują na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody. Wycofanie zgody jest możliwej w każdej chwili i nie ma wpływu na czynności realizowane przed jej wycofaniem. W przypadku chęci wycofania udzielonej zgody na przesyłanie informacji marketingowych oraz ofert handlowych proszę wysłać informację na adres: anowak@ecos.com.pl

  7. Przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych:

 • a. dane podstawowe takie jak imię i nazwisko, w celu identyfikacji,

 • b. dane kontaktowe, w celu umożliwienia kontaktu pocztą tradycyjną, kontaktu telefonicznego lub pocztą elektroniczną,

 • c. dane adresowe,

 • d. dane o numerach identyfikacyjnych, w celu ścisłej identyfikacji.


 • 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia z Panią/Panem korespondencji na dany temat, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora przepisami prawa.

  9. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy będą przechowywane w okresie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu przez okres wymagany przepisami prawa, tj. nie dłużej niż 6 lat po zakończeniu takiej współpracy, jednakże po wygaśnięciu umowy lub zakończeniu współpracy przetwarzanie będzie wyłącznie w celach archiwalnych, podatkowych i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

  10. Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez ADO, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi w zakresie prowadzenia poczty elektronicznej, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

  11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

  12. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.

  13. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

  14. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

  15. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana, w tym do profilowania.

  Aby skorzystać z kalkulatora wprowadź ilość wysyłek miesięcznie, średnią wagę wszystkich paczek i wybierz kraj, w którym chcesz sprawdzić stawki. Następnie podaj adres www swojego sklepu lub aukcji (np. na allegro) i kliknij “Oblicz”.  Wejdź na swoją skrzynkę pocztową i znajdź wiadomość z tytułem “Kalkulator Fulfillment“. 

  Jeżeli przesyłki są wysyłane do kilku krajów, prosimy o ponowne użycie kalkulatora, wpisując kolejną nazwę kraju.